Protecció de dades

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES I INFORMACIÓ CONFIDENCIAL

RESPONSABLE

LLAR D’INFANTS TER VINT, S.L.

C/ Ter, 20 -08026- (BARCELONA)

FINALITAT

Gestionar la relació que ens vincula i solucionar dubtes o consultes que ens pugui realitzar. Les dades seran conservades durant la vigència d'aquesta relació, una vegada extingida, els conservarem durant els terminis legalment exigits.

LEGITIMACIÓ

Consentiment de l'interessat - Interès legítim d'ambdues parts.

DESTINATARIES

No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal o que la comunicació sigui necessària en el marc de la relació que ens vincula.

DRETS

Té dret a sol·licitar l'accés a les seves dades personals, la seva rectificació o supressió, la limitació del seu tractament i la portabilitat de les dades a la direcció del RESPONSABLE o a través del correu electrònic parv-tervint@xtec.cat . Així mateix, té dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control/Agencia Espanyola de Protecció de Dades si considera que el tractament que realitzem de les seves dades no s'ajusta a la normativa vigent o considera que no estem atenent algun dels drets que li assisteixen i ens exerceix (www.agpd.es ).


 

INFORMACIÓ RELLEVANT I ADDICIONAL

Aquest missatge i qualsevol annex van dirigits exclusivament al seu destinatari i pot contenir informació CONFIDENCIAL sotmesa al secret professional. Si no és el destinatari final d'aquest missatge, li preguem que: i) s'abstingui de fer ús algun de les dades de caràcter personal que poguessin constar, ii) ens ho comuniqui immediatament per aquesta mateixa via i iii) procedeixi a la seva destrucció. Queda notificat que el seu ús, distribució, impressió, còpia i difusió per qualsevol mitjà està tipificada com a delicte en l'article 197 s.s. i 278 del vigent Codi Penal.
Per rebre més informació respecte al tractament que realitzem de les seves dades, contacti amb nosaltres via postal o a través de correu electrònic.


 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS e INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

RESPONSABLE

LLAR D’INFANTS TER VINT, S.L.

C/ Ter, 20 -08026- (BARCELONA)

FINALIDAD

Gestionar la relación que nos vincula y solventar dudas o consultas que nos pueda realizar. Los datos serán conservados durante la vigencia de dicha relación, una vez extinguida, los conservaremos durante los plazos legalmente exigidos.

LEGITIMACIÓN

Consentimiento del interesado - Interés legítimo de ambas partes.

DESTINATARIOS

No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal o que la comunicación sea necesaria en el marco de la relación que nos vincula.

DERECHOS

Tiene derecho a solicitar el acceso a sus datos personales, su rectificación o supresión, la limitación de su tratamiento y la portabilidad de los datos a la dirección del RESPONSABLE o a través del correo electrónico parv-tervint@xtec.cat . Asimismo, tiene derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control/Agencia Española de Protección de Datos si considera que el tratamiento que realizamos de sus datos no se ajusta a la normativa vigente o considera que no estamos atendiendo alguno de los derechos que le asisten y nos ejerce (www.agpd.es).


 

INFORMACION RELEVANTE Y ADICIONAL

Este mensaje y cualquier anexo van dirigidos exclusivamente a su destinatario y puede contener información CONFIDENCIAL sometida al secreto profesional. Si no es el destinatario final de este mensaje, le rogamos que: i) se abstenga de hacer uso alguno de los datos de carácter personal que pudieran constar, ii) nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y iii) proceda a su destrucción. Queda notificado que su uso, distribución, impresión, copia y difusión por cualquier medio está tipificada como delito en el artículo 197 s.s. y 278 del vigente Código Penal.

Para recibir más información respecto al tratamiento que realizamos de sus datos, contacte con nosotros vía postal o a través de correo electrónico.


 

BASIC INFORMATION ON DATA PROTECTION AND CONFIDENTIAL INFORMATION

DATA CONTROLLER

LLAR D’INFANTS TER VINT, S.L.

C/ Ter, 20 -08026- (BARCELONA)

PURPOSE

Manage the company-client relationship and address questions or concerns. Data will be stored during the duration of the relationship in question. Once the relationship concludes, we will save them during the legally established periods.

LEGITIMATION

Interested party’s consent - Legitimate interest of both parties.

RECIPIENTS

Data will not be submitted to third parties, unless under a legal obligation or if the communication is necessary in the framework of the relationship in question.

RIGHTS

You have the right to request access to your personal data to correct or delete them, limit their processing and transfer the data by addressing the DATA CONTROLLER or by e-mail at parv-tervint@xtec.cat . Likewise, you have the right to file a claim with the Spanish Data Protection Agency/Control Authority if you consider that our treatment of your data does not comply with current regulations or if you consider that we are not addressing any of the rights that you are entitled to and to which we are subject (www.agpd.es).


 

RELEVANT AND ADDITIONAL INFORMATION

This message and any attachment are addressed exclusively to the recipient and may contain CONFIDENTIAL information subject to professional secrecy. If you are not the final recipient of this message, please i) abstain from using the personal data that may appear, ii) communicate it directly by this same channel and iii) proceed to destroy it. You are hereby notified that its use, distribution, copying and sharing by any means is stipulated as a criminal offence in Article 197 and following and Article 278 of the current Criminal Code.

To obtain further information with regard to how we process your data, please contact us by e-mail or regular mail.